Obchodní podmínky

vztahující se k zásilkovému prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu

společnosti Danihel Petr (dále jen „obchodní podmínky“)

I.
Základní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Danihel Petr
IČ: 44550821
DIČ: CZ6208301891
se sídlem: náměstí 171, 47103, Kravaře u České Lípy
podnikající na základě ŽLč.j. 55823/94/1 vydaného MÚ Česká Lípa dne 1.9.1994

bankovní účet 2100731686   banka 2010

e-mail: babyrest@babyrest.cz
telefon:00420 720991497
web:www.babyrest.cz
(dále jen „prodávající“)

 

Definice pojmů

 

Internetový obchod 

Internetový obchod umístěný na www.babyrest.cz a provozovaný prodávajícím 

Spotřebitel

Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání 

Zboží

Zboží určené prodávajícím k prodeji zásilkovým způsobem přes internetový obchod v rámci jeho podnikatelské činnosti

Objednávka

Objednání zboží prostřednictvím internetového formuláře umístěného na internetovém obchodě prodávajícího na internetových stránkách www.babyrest.cz

Občanský zákoník

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Formulář 

pro odstoupení od smlouvy najdete zde

 pro uplatnění práv z vad (reklamační list) najdete zde

 

Důležité kontakty

 v rámci prodávajícího a na příslušné úřady viz Závěrečná ustanovení obchodních podmínek. 

Důležité upozornění 

Obsah obchodních podmínek může být prodávajícím jednostranně měněn či doplňován viz Závěrečná ustanovení obchodních podmínek

 

II.

Úvodní ustanovení 

 

 1. Předmět obchodních podmínek

Prodávající vydává tyto obchodní podmínky v souladu s § 1751 a násl. občanského zákoníku. Obchodní podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy, které vznikají při uzavírání kupních smluv, které mezi sebou uzavírají prodávající a kupující prostřednictvím internetového obchodu. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak zajištěna jejich archivace a reprodukce. V rámci realizace elektronické objednávky je kupující seznámen s obchodními podmínkami. Následnou akceptací obchodních podmínek ze strany kupujícího se obchodní podmínky stávají nedílnou součástí takto uzavřené kupní smlouvy.

 1. Kupující

Kupujícím může být fyzická či právnická osoba, která nenakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a to vždy s doručovací adresou na území České republiky.

 

 1. Rozhodné právo, jazyk

 

Právní vztahy a případné spory vznikající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem. Smluvním jazykem je jazyk český. Případné spory jsou řešeny místně příslušnými soudy České republiky. 

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

 

 1. Komunikační prostředky na dálku

 

Kupující souhlasí s tím, že objednávka bude učiněna komunikačními prostředky na dálku. Za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající žádnou odpovědnost, stejně tak ani za jakékoliv náklady kupujícího související s využitím komunikačních prostředků na dálku. 

 

 1. Osobní údaje

Za účelem plnění kupní smlouvy zpracovává prodávající osobní údaje kupujícího, a to v rozsahu nutném pro plnění kupní smlouvy (jméno a příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefon a údaje ohledně zboží, fakturační údaje). Kupující tyto osobní údaje poskytuje během objednávání a převzetí zboží. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut.

 

Osobní údaje budou evidovány po dobu minimálně dvou let od uzavření kupní smlouvy resp. převzetí zboží za účelem oprávněných zájmů prodávajícího (doba pro uplatnění reklamace 2 roky); pokud nebude nutné zpracování pro další účely, které povoluje zákon (např. Zákon o účetnictví 10 let). Po uplynutí této doby zpracování, budou údaje skartovány.

 

Souhrnná informace v souladu s čl. 13 a 14 GDPR o zpracování osobních údajů (včetně podrobnějších informací o zasílání obchodních sdělení, právech subjektů osobních údajů a kontaktů na Pověřence pro ochranu osobních údajů) je umístěna zde

 

III.

Předmět kupní smlouvy 

 

Internetový obchod obsahuje přehled zboží určeného prodávajícím k prodeji zásilkovým způsobem v rámci jeho podnikatelské činnosti. Zboží je možné doručit pouze na území České republiky.

Kupující bere na vědomí, že veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, i když je mu objednávka kupujícího doručena. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, pokud kupující v minulosti porušil obchodní podmínky, opakovaně nepřevzal zboží apod., či jinak porušil právní předpisy v souvislosti s užitím internetového obchodu.

U každého jednotlivého zboží jsou v internetovém obchodu vždy uvedeny název a kupní cena včetně daně z přidané hodnoty. Kupní cena je považována za cenu smluvní. Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou uvedeny včetně DPH.

Veškeré změny zboží a změny cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného v internetovém obchodě platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit objednávky.

 

IV.

Objednávka zboží – Uzavření kupní smlouvy 

 

 1. Povinnosti smluvních stran – Povinností prodávajícího je
 2. dodat kupujícímu zboží objednané prostřednictvím internetového obchodu řádně a včas a na sjednanou doručovací adresu.
 3. předat kupujícímu doklady, které se vztahují ke zboží,
 4. umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží.

Povinností kupujícího je objednané zboží řádně převzít a včas za něj zaplatit kupní cenu dle podmínek předem sjednaných.

 1. Proces objednávky 

Objednávka je považována za platnou, jsou-li v ní vyplněny veškeré formulářem předepsané povinné údaje a náležitosti. Informace o jednotlivých technických krocích při vyplnění objednávky jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodu a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávku zkontrolovat a případně objednávku opravit. V závěru procesu jsou kupujícímu zprostředkovány pomocí odkazu aktuální obchodní podmínky. Souhlas s obchodními podmínkami je nutné provést aktivním zaškrtnutím příslušného pole. Následným odesláním objednávky (klikem na tlačítko “Objednat“) potvrzuje kupující správnost údajů a prohlašuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, které akceptuje a bude dodržovat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a jejich správnost si nijak neověřuje u třetích osob.

 1. Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena okamžikem odeslání objednávky kupujícím viz odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek. 

 1. Akceptace obchodních podmínek

Kupující odesláním objednávky bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání platnou výši ceny objednávaného zboží (včetně případných nákladů na dopravu) uvedenou na internetovém obchodě, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Nabídka prodeje zboží včetně jeho ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodu. V případě jakýchkoliv rozporů mezi obchodními podmínkami a kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím má přednost znění kupní smlouvy.

 1. Potvrzení přijetí objednávky

Prodávající potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce, a to nejpozději do následujícího pracovního dne po odeslání objednávky kupujícím.

 1. Možné ověření objednávky

Prodávající je oprávněn v návaznosti na druh objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, náklady na dopravu) dle svého uvážení ověřit objednávku u kupujícího, a to na e-mailové adrese nebo na telefonním čísle uvedeném v objednávce a kupující je povinen objednávku verifikovat. Pokud kupující objednávku neverifikuje, bude objednávka považována za neuskutečněnou a nepřihlíží se k ní.

 1. Avizování nemožnosti dodání, Zrušení objednávky

Objedná-li kupující zboží, které již prodávající neprodává, nebo nebude-li možné objednané zboží doručit z jiných důvodů, zavazuje se prodávající neprodleně informovat kupujícího na e-mailovou adresu nebo telefonický kontakt uvedený v objednávce nebo v zákaznickém účtu a domluvit se s ním na dalším postupu. Pokud nedojde k dohodě, prodávající může objednávku zrušit.

 1. Následné změny ze strany kupujícího

Prodávající v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) občanského zákoníku vylučuje přijetí objednávky s následným dodatkem nebo odchylkou provedenou ze strany kupujícího. Navržení změn, dodatků či odchylek kupujícím vůči potvrzené objednávce prodávajícího považuje prodávající toliko za podnět k dalšímu jednání o obsahu kupní smlouvy. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné neuzavření kupní smlouvy ve smyslu změn kupujícího.

 1. Zjevné chyby v popisu nebo ceně zboží

Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku uvedeném v internetovém obchodu anebo v případě zjevně mylné informace či technické chyby, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. 

V.

 Platební podmínky, fakturace, splatnost kupní ceny

 1. Způsoby placení

Při konkrétním nákupu vybere kupující v procesu objednávky způsob úhrady kupní ceny a případných dalších nákladů (např. náklady na dopravu). Cenu za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu:

Podle vlastního rozhodnutí, kdy při procesu objednávání vybere označením jednu variantu z nabídky možných způsobu platby a to buď platbu převodem předem nebo platbu prostřednictvím dobírky při převzetí zboží.

 

 1. Splatnost kupní ceny

V případě platby převodem předem je splatnost kupní ceny 7 dní ode dne odeslání objednávky dle čl. IV odst. 2. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla připsána na bankovní účet prodávajícího.

V případě platby prostřednictvím dobírky, je kupní cena splatná v okamžiku doručení zboží zákazníkovi.

 

3.Vystavení faktury

 Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. Faktura obsahuje zejména označení prodávajícího a kupujícího, specifikaci druhu a počtu kusů zboží, datum vystavení faktury, výši kupní ceny, DPH, datum splatnosti kupní ceny, číslo účtu prodávajícího a variabilní symbol, výši ceny za dopravu, je-li sjednána a další náklady. O vystavení faktury bude kupující informován pomocí e-mailu. V případě platby předem je součástí faktury také účtenka vystavena v souladu se zákonem č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb a dalšími příslušnými předpisy. V souladu s vyloučením jakýchkoliv následných změn objednávky kupujícím dle čl. IV odst. 8. obchodních podmínek prodávající rovněž vylučuje provedení takových pozdějších změn obsahu vystavené faktury k žádosti kupujícího, v důsledku kterých by obsah faktury odporoval obsahu kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím k objednávce kupujícího.

 

 1. Vystavení dobropisu

Prodávající vystavuje opravný daňový doklad (dobropis) jen za níže uvedených podmínek:

a)jedná-li se o prodávajícím písemně uznanou reklamaci, kdy z důvodů nemožnosti prodávajícího nelze zajistit ani poskytnout stejné či adekvátní náhradní zboží a kupující uplatnil právo na slevu z kupní ceny zboží, nebo nesouhlasí-li dodané zboží s objednávkou a prodávající tuto skutečnost písemně uzná, nebo

    b)odstoupí-li kupující v souladu s těmito obchodními podmínkami od kupní smlouvy, nebo

 1. c) bude-li zboží kupujícím uhrazeno předem a nevyzvednuto kupujícím v souladu s těmito obchodními podmínkami. 

 

 1. Převzetí zboží

Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

 

VI.

 

 Doprava zboží, přechod nebezpečí škody na věci 

 

 1. Nepřevzetí nebo nevyzvednutí zboží

Je-li prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít veškeré zboží při jeho dodání. Kupující je povinen převzít veškeré zboží i v případě, že přepravce připravil dle žádosti kupujícího či s jeho souhlasem zboží k vyzvednutí k osobnímu odběru na dohodnutém místě u externího smluvního partnera přepravce, přičemž prodávající nenese kupujícímu v této souvislosti žádné náklady. Odmítne-li kupující převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady s tímto spojené a prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu majetkové a nemajetkové újmy prodávajícího. 

 

2.Opakované doručování

 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Totéž se uplatní, nebylo-li zboží možné dodat z důvodu uvedení nesprávné nebo neúplné adresy v objednávce.

3.Převzetí zboží od přepravce a jeho kontrola

 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen překontrolovat zboží, neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud je obal porušen, nemusí kupující zboží převzít za předpokladu, že porušení se jeví jako neoprávněné vniknutí do zásilky, a sepíše s přepravcem nebo předávajícím zápis o škodě. Podpisem dodacího listu či jiného dokladu bez uvedení výhrad či škod kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

4.Nabytí vlastnictví

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny včetně souvisejících nákladů (DPH, doprava apod.) nebo jeho převzetím, dle toho, co nastane později, není-li ujednáno jinak. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem dodání zboží kupujícímu.

 

VII.

 Dodací lhůty 

 

Není-li na webových stránkách v internetovém obchodu uvedeno jinak, je dodací lhůta zboží stanovena  na 14 pracovních dnů od potvrzení objednávky a úhrady kupní ceny.

 

VIII.

Odstoupení od kupní smlouvy 

 

 1. Poučení o odstoupení

Tímto článkem prodávající upozorňuje a rovněž poučuje kupujícího, který je spotřebitelem, na možnost odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku následovně:

 1. a) Kupující/Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží.

 

 1. b) Kupující je povinen odstoupení od kupní smlouvy zaslat prodávajícímu

písemně dopisem na adresu Danihel Petr, náměstí 171, 47103 Kravaře,

nebo na emailovou adresu: babyrest@babyrest.cz, a to formou jednostranného právního jednání. 

 

 1. c) Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

 1. d) V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení, zaslat zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na adresu prodávajícího:

Danihel Petr, náměstí 171, 47103 Kravaře,

Prodávající neakceptuje balíky na dobírku. 

 1. e) Tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle prodávajícímu zboží zpět před jejím uplynutím.
 2. f) V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží. Prodávající může po kupujícím požadovat pouze úhradu nákladů stanovených v občanském zákoníku.
 3. g) Zboží, které bude kupující odesílat v rámci odstoupení, doporučuje prodávající vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní. Se zbožím zašle kupující kopii dokladu o koupi.

h.) V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým peněžní prostředky obdržel. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. 

i)Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky do okamžiku, než mu kupující zboží předá.

 1. j) Pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

 1. Potvrzení přijetí odstoupení

V případě obdržení odstoupení od kupní smlouvy prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí. Následně bude kupujícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a potvrdí si s kupujícím další postup.

 

 1. Případy, kdy nelze odstoupit

 Kupující bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží zejména, když se jedná o zboží v zavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět.

 

IX.

Odpovědnost z vadného plnění, Záruční podmínky 

 1. Odpovědnost za jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 2. b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 3. c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 4. d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 5. Práva kupujícího z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

Má-li zboží vadu, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu, a to i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Kupující dále není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění:

 1. a) na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním;
 2. b) vyplývá-li to z povahy zboží.

Pokud bude reklamace oprávněná, kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění.

 

 1. Doba pro uplatnění reklamace

Kupující je oprávněn uplatnit právo za vady, které se vyskytnou u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Bylo-li zboží podle kupní smlouvy přepravováno, běží záruční doba od dodání zboží do místa určeného v objednávce.

Je-li na prodávaném zboží, obalu, v připojeném návodu nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze zboží použít, odpovídá prodávající kupujícímu za to, že zboží bude po tuto dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

 1. Nemožnost reklamace

 

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Kupující dále není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití zboží, nebo vyplývá-li to z povahy věci. 

 

 1. Potvrzení o odpovědnosti prodávajícího

 

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit. V potvrzení uvede prodávající i svou obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo. V potvrzení prodávající uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi vážou, nejsou dotčena. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení podle § 2166 odst. 1 občanského zákoníku nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím v tomto odstavci uvedené údaje. 

 

 1. Proces reklamace

 

Zjistí-li kupující vady zboží, musí tyto uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad u prodávajícího:

 1. a) elektronicky na e-mail: babyrest@babyrest.cz nebo
 2. b) telefonicky na čísle 720991497 (Po-Pá od 09:00 do 15:00 hod.) nebo
 3. c) písemně dopisem zaslaným na adresu sídla prodávajícího: Danihel Petr, náměstí 171, 47103 Kravaře nebo

 

Kupující uvede při uplatnění reklamace své jméno a příjmení, kontaktní údaje, popis vady zboží a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje (jaké právo z vadného plnění uplatňuje). Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Kupující je povinen doložit, že reklamované zboží bylo zakoupeno u prodávajícího (např. kopií daňového dokladu či jiným vhodným způsobem).

 

 1. Vrácení zboží

Při uplatnění reklamace, pokud není dohodnuto jinak, vrátí kupující prodávajícímu na své náklady zboží původně dodané, a to jedním ze způsobů uvedeným níže:

a)Reklamované zboží zašle kupující prostřednictvím poštovního doručovatele balíkem na adresu Danihel Petr, náměstí 171, 47103 Kravaře. Balíky doručené na dobírku není prodávající povinen převzít. Prodávající doporučuje kupujícímu při zasílání reklamovaného zboží vyplnit a vytisknout reklamační list, ke kterému kupující připojí kopii dokladu o koupi zboží. Doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace využít tohoto způsobu vrácení reklamovaného zboží.

 1. b) Osobní doručení reklamovaného zboží je možné na adresu Danihel Petr, náměstí 171, 47103 Kravaře.  Při osobním vrácení reklamovaného zboží bude s kupujícím sepsán reklamační list, který pro urychlení doporučujeme předem vytisknout, vyplnit a připojit k němu kopii dokladu o koupi zboží.

 

 1. Potvrzení o reklamaci

Kupující od prodávajícího obdrží písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace zboží uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem uvedeným v objednávce a v případě osobního uplatnění je potvrzení předáno ihned v listinné podobě – potvrzení na reklamačním listu.

Prodávající dále zašle kupujícímu e-mailem uvedeným v objednávce nebo v reklamačním listu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Toto potvrzení (reklamační protokol) bude kupujícímu dodáno nejpozději ve lhůtě stanovené obecně závaznými právními předpisy pro vyřízení reklamace, nejčastěji s reklamovaným zbožím. Není-li zasíláno žádné zboží, je reklamační protokol zasílán elektronicky. Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

 

 1. Závěrečná ustanovení

1.Změny obchodních podmínek nebo kupní smlouvy a neplatnost ujednání

V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných prodávajícím v návaznosti na vývoj právního prostředí a s ohledem na obchodní politiku prodávajícího je prodávající oprávněn provést jednostranné změny nebo úpravy těchto obchodních podmínek.

 

2.Kontrolní orgány

    -příslušný živnostenský úřad vykonávající dozor v oblasti živnostenského oprávnění,

-Úřad pro ochranu osobních údajů vykonávající dozor v oblasti ochrany osobních údajů,

-Česká obchodní inspekce vykonávající dozor ve vymezeném rozsahu mimo jiné nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 1. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

 1. Právní předpisy

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou výslovně upraveny v těchto obchodních podmínkách ani v kupní smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a v případě kupujícího – spotřebitele zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Prohlášení kupujícího

Kupující tímto výslovně prohlašuje, že se seznámil se zněním těchto obchodních podmínek před odesláním objednávky, ujednání obchodních podmínek jsou pro něj jasná a srozumitelná a plně jim rozumí a bude se jimi řídit.

 

 1. Účinnost obchodních podmínek
 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti ode dne 01. 03. 2021. Práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předcházejícího znění obchodních podmínek zůstávají nedotčena.

Poslední aktualizace: Kravaře dne 01. 03. 2021

Danihel Petr